• info@lcpc.lt
  • +370 649 30019

Privalomas įstatų keitimas iki 2016 m.

26 spalio, 2015

Privalomas įstatų keitimas

Kadangi 2015 m. sausio 1 dieną Lietuvoje buvo įvesta bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras, visos įmonės, kurių įstatuose likusios išraiškos litais, įstatus turės pasikeisti per 24 mėnesius, t.y. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Įstatinio kapitalo dydžio eurais apskaičiavimo ir įstatų pakeitimo tvarka yra nustatyta Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominaliosios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatyme.

Visų įmonių (AB ir UAB), įsteigtų iki 2015 m. sausio 1 d., įstatinis kapitalas TURI BŪTI PERSKAIČIUOJAMAS ir išreikštas eurais euro centų tikslumu. Pakeisti įmonės įstatai su perskaičiuotu įstatinio kapitalo dydžiu ir akcijų nominaliąja verte turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Svarbu pažymėti, kad teisės aktuose yra įtvirtinta paprastesnė AB ir UAB įstatų keitimo tvarka, kai įstatai keičiami tik dėl valiutos keitimo iš litų į eurus (perskaičiuojami įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė). Dėl minėtų perskaičiavimų ir suapvalinimų, susidaręs įmonės įstatinio kapitalo pokytis nebus laikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu.

Sprendimas pakeisti įstatus dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus turi būti priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo, susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Pakeistus įmonės įstatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui galima teikti elektroniniu arba notariniu būdu. Klientams visada patariame geriau pakeitimus atlikti el. būdu, o ne notariniu, todėl, kad taip sutaupomos išlaidos (notaro mokestis) ir laikas skirtas dokumentų patvirtinimui pas notarą.

Esame pasiruošę padėti Jums atliekant šią įstatų keitimo prievolę. Kaina 60 Eur + PVM.